Modern persisk grammatik

Ashk Dahlén 

Modern persisk grammatik

Stockholm: Ferdosi Publications, 2010

 

Det allt större intresset för persiskan i Sverige ställer krav på en modern handbok som beskriver hur språket används i de länder där det talas: Iran, Afghanistan och Tadzjikistan. Modern persisk grammatik är avsedd för universitetsnivå under lärarhandledning men riktar sig till alla som vill lära sig det viktigaste inom persisk grammatik på egen hand. Den kan med fördel användas för självstudier av den som vill hitta en genväg till att lära sig modern persiska i tal och skrift. Persiskan talas på delvis skilda sätt i de persisktalande länderna och det finns vissa regionala skillnader, främst i uttal och ordförråd, inom länderna. Mot bakgrund av denna mångfald lägger följande framställning stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är gemensamma för alla persisktalande samtidigt som den visar hur språkbruket varierar i olika länder.

 

Modern persisk grammatik är tänkt som en referensbok med kommunikativ inriktning som lägger grunden till språkfärdighet. En grammatik är ingen lagbok eller instruktionsmanual utan snarare ett hjälpmedel för att kunna orientera sig i ett språks regelbundenheter och oregelbundenheter. Man kan börja läsa var man vill i boken, eftersom varje kapitel är självförsörjande. De beskrivande avsnitten är försedda med illustrerande exempel som återger ett levande och modernt språkbruk. Utmärkande särdrag för talspråket belyses dessutom i ett separat avsnitt. Min strävan har varit att ge en korrekt beskrivning av det lediga men vårdade persiska standardspråket, som det används i tal och skrift. Den som använder standardpersiskan blir oftast mera positiv bedömd än den som avviker från den. Av den anledningen bör man som icke infödd talare hålla sig till standardpersiskan.

 

Modern persisk grammatik är ordklassbaserad och ansluter sig till allmän grammatisk terminologi. Jag har inte lyckats finna en ur pedagogisk synpunkt tillfredställande form för en framställning som grundar sig på helt nya principer och kategorier. Denna bok omfattar således grundläggande formlära, satslära och ljudlära samt regler för ordbildning. Varje kapitel introduceras med hjälp av lättfattliga och åskådliga översikter. Grammatiska termer som ger god tankehjälp i beskrivningen av språket förklaras på ett enkelt och tydligt språk. Framställningen förutsätter inga djupare grammatiska förkunskaper, däremot intresse för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. För att främja språkfärdigheten har de kontrastiva dragen mellan svenska och persiska framhävts i de stycken som jag av erfarenhet vet att svensktalande har större inlärningssvårigheter med.

 

Modern persisk grammatik har ett kommunikativt perspektiv där grammatiska konstruktioner betraktas utifrån de betydelser och funktioner de har. Den kommunikativa aspekten framhävs också genom att exemplen är översätta till idiomatisk svenska. Vissa stycken har förenklats för att stärka bokens praktiska framställningssätt och korshänvisningar hjälper läsaren att finna de olika ställena där en och samma företeelse behandlas. I bilaga finns tablåer över persiska verbstammar och konjugationsmönster samt en transkriptions- och uttalsbeteckning. I denna grammatik används grammatiska termer på svenska, men i många grammatikböcker och övningsböcker förekommer de persiska namnen. Därför ingår även en svensk-persisk grammatisk ordlista.

 

I arbetet med Modern persisk grammatik har den senaste litteraturen på området konsulterats. För att inte belasta framställningen har jag undvikit att ange litteraturhänvisningar. Använd litteratur och de viktigare handböckerna finns i stället förtecknade i bibliografin. Intresset för persiska i Sverige och behovet av goda kunskaper i språket har ökat avsevärt det senaste årtiondet och ser inte ut att minska. Denna bok är avsedd för alla kategorier av studier i persiska och kan förhoppningsvis fylla uppgiften att både vara en nyttig lärobok på universitetsnivå och ett effektivt hjälpmedel för självstudier samtidigt som den kan en finna en plats i många persiskalärares referensbibliotek.

 

Beställ från Bokus eller Ferdosi Publications i dag!

 

För den som vill lära sig persiska är detta gedigna arbete rena guldgruvan. Här läser vi om ortografi, uttal, verbformer, prepositioner, interjektioner, satslära, räkneord och mycket mera. Ashk Dahlén, docent i persiska, är en mycket skicklig översättare som kan sitt ämne och är kapabel att lära ut det. Han har tidigare gjort flera studier om olika persiska författare och tänkare. Flera tidigare böcker av det här slaget har tyvärr haft stora brister. Det största problemet har varit samspelet mellan persiskan och svenskan. Men den här boken lever upp till mina förväntningar och mycket mer därtill. Framställningen är klar och grundlig och alla ord som översatts till svenska är blåfärgade. Modern persisk grammatik kommer för lång tid att vara standardverket för alla svenskar som önskar lära sig persiska, oavsett om man gör det i skolan eller hemma. Boken har utrustats med transkriptionsbeteckningar, uttalsbeteckningar och tvåspråkig grammatisk ordlista. Jag rekommenderar boken å det varmaste!

 

Danesh Ardawan, BTJ-häftet, nr 7, 2011

 

 

”När nu en av Bo Utas studenter och arvtagare, Ashk Dahlén, ger ut en persisk grammatik är detta mer än välkommet. Dahlén har gjort sig känd som översättare av en handfull av den klassiska persiska litteraturens stora namn. Han har tolkat såväl Rumi och Hafiz, som Araqi och Nizami Aruzi till svenska. Idag är han också verksam som lärare i språket vid universitetet i Oslo. Jag antar att det är dessa erfarenheter som lett fram till arbetet med Modern persisk grammatik.

 

Men det är inte bara till universitets studenter i persiska boken riktar sig. Även om det är den främsta målgruppen. Den kan även, skriver Dahlén i förordet, användas för självstudier. Då Dahlén går grundligt till väga och börjar med de minsta byggstenarna - de snirkliga persiska bokstäverna - och leder sedan läsaren genom språket ända till den minst lika snirkliga satsläran. Jag är övertygad om att Dahléns persiska grammatik kommer att bli ett bra verktyg för dem som vill lära sig persiska. Främst för universitetsstudenter, men kanske också för dem som vill försöka lära sig språket på egen hand.”

 

Simon Sorgenfrei, Tidningen Kulturen

 

”Vi svensktalande hyperboréer äger, tack vare ett fåtal individers stora översättargärningar, tillgång till en inte oansenlig samling av de persiska klassikerna. Eric Hermlins solitära insats kan naturligtvis inte överskattas, men även på senare år har vi kunnat fröjdas åt att få se ett flertal utgivingar av tidigare oöversatta verk. Ashk Dahlén, docent i persiska, har trätt fram som den i dag mest framträdande av dessa moderna översättare. Han har de senaste åren hunnit skänka oss tolkningar av bland annat odödliga namn som Shams al-din Hafiz, Fakhr al-din Araqi och Nizami Aruzi. Utöver att vara utmärkta översättningar, så har samtliga dessa utgåvor därtill innehållit mycket förtjänstfulla introduktioner och rikliga kommentarer. Dahlén behärskar inte bara sitt ämne, han äger dessutom förmågan att kunna förmedla sin kunskap på ett klart och levandegörande sätt. Här lyser ambitionen och viljan att sprida den rikedom som ligger förborgad i den persiska kulturhistorien.

 

Och nu, som om allt detta inte vore nog, ger han dessutom ut en modern handbok i persisk grammatik. Den är, enligt förordet, ”avsedd för universitetsnivå under lärarhandledning men riktar sig till alla som vill lära sig det viktigaste inom persisk grammatik på egen hand” och ”kan med fördel användas för självstudier av den som vill hitta en genväg till att lära sig modern persiska i tal och skrift”. Jag har inte hunnit mycket mer än bläddra igenom detta verk på fyrahundrafemtio sidor – jag kommer förhoppningsvis att umgås med den här boken många år – och har hittills bara kunnat bilda mig en ytterst översiktlig uppfattning. Men redan nu är det ändå alldeles uppenbart att denna grammatik lever upp till mina förväntningar och mycket mer därtill. Hittills har vi svennar som haft en vilja att försöka ta del av de persiska klassikerna i originalspråk tvingats gå omvägen över en utländsk grammatik. Jag har förvisso inget ont att säga om A.K.S. Lambtons Persian Grammar, som jag tidigare har slitit med här hemma på kammaren och gjort mina första trevande försök med, men äntligen finns det alltså en utmärkt persisk grammatik på svenska. Framställningen är klar och utförlig. Formgivningen är professionellt oklanderlig. Ashk Dahléns Modern persisk grammatik kommer för lång tid att vara standardverket för alla svenskar som önskar närma sig det persiska sockret oblandat.”

 

Utdrag från bloggen Det lovprisade Hymettos

Den som uppvaktar rosen må känna till dess törne

Sa'di (1200-talet)